Untitled. Anonymous / Kapelański (2010) Digital photo.

Untitled. Anonymous / Kapelański (2010) Digital photo.

 

EN

Maksymilian Kapelański — sound culture scholar, visual art-maker, funk-disco composer, and short-text writer. Author of Poland's first academic work in acoustic ecology and soundscape studies, as well as more than a dozen scholarly and magazine articles in meta- and deep analysis of sound culture which appeared in various publications, including MIT's Leonardo On-Line. He made the artwork Trumpet System, presented in Omega's 2012 objection of artists against exploitation, expressed through hacktistic reinterpretation of file-sharing Internet mogul Kim Dotcom's vanity me.ga domain. His art provides examples from the creative issues of absence, control and revolt, lateral thinking, the uncanny and the canny, as well as critical-playful quotation. Kapelański's music is multi-layered and expresses fun and joy, sometimes danger and darkness, in a pop-music format.  He tweets on culture @kapelanski.

PL

Maksymilian Kapelański — badacz kultury dźwiękowej, twórca plastyczny, kompozytor funk-disco, autor „małych tekstów". Autor pierwszej w Polsce pracy naukowej o ekologii akustycznej i pejzażu dźwiękowym, jak i kilkunastu artykułów naukowych i popularnonaukowych z zakresu meta-analizy i analizy głębokiej, m.in. dla MIT. Stworzył pracę plastyczną Trumpet System, przedstawioną przez Omegę w sprzeciwie artystów i haktystycznej reinterpracji luksusowej domeny me.ga internetowego potentata wymiany plików Kima Dotcoma w 2012 r. Jego prace plastyczne są przykładami z problematyki nieobecności, kontroli i buntu, myślenia obocznego, niesamowitości i samowitości, jak i krytyczno-humorystycznego cytatu. Wielowarstwowa muzyka Kapelańskiego wyraża radość i zabawę, czasem niebezpieczeństwo i mroczność, w formacie muzyki pop. Prowadzi konto twitterowe o kulturze @kapelanski.


Short texts

Read here about the Montreal Tourist and Citizen Rescue Art Cards (2012).

Małe pisma

Czytaj tutaj o Ratowniczych Kartach Artystycznych dla Turystów i Obywateli (2012).

 

Art

Visit the Art section, where you'll find selected works, art cards, conceptual pieces, "intelligent pop art", and links to short texts. 

Below: 

This Artwork Not Available Digitally (2014)

Sztuka

Odwiedź galerię Sztuki, gdzie są prace wybrane, konceptualne, karty artystyczne, „inteligentny pop art" i linki do „małych tekstów".

Poniżej: 

To dzieło niedostępne cyfrowo (2014)


Writings

Completed project

Read Glissando magazine's soundscape issue with the author's article in Polish about Montreal's original chess cafe and its original culture as well as a number of articles in English by other authors. See online info in English.

Below: cover of Glissando magazine.

Pisma

Ukończony projekt

Czytaj numer „soundscape" w „Glissandzie" z artykułem Autora pt. „Przedsięwzięcie dźwiękowej archeologii kulturowej na przykładzie ‚biblii postaci’ zaczerpniętej z montrealskiej kawiarni szachowej Pi".   

Poniżej: okładka „Glissanda".

Past projects:

Read a profile of Maksymilian Kapelański's soundscape research and magazine writings, a number of English-language summaries of his academic papers, and an MIT bibliographic resource on acoustic ecology and the soundscape in the Writings section.

Dawniejsze projekty:

Przeczytaj profil naukowy, rozprawy i artykuły popularnonaukowe M. Kapelańskiego o pejzażu dźwiękowym w części Pisma. Do konsultacji również praca pt. Koncepcja „pejzażu dźwiękowego” (soundscape) w pismach R. Murray'a Schafera.


               Twitter